نماد اعتماد الکترونیکی

انبار تعدادی-ریالی جامع تک کاربره)_کد 72054 نمایش بزرگتر

انبار تعدادی-ریالی جامع (تک کاربره)_کد 72054

محصول جدید

اين نسخه شامل کليه امکانات کد (71052) به انضمام :تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت

جزییات بیشتر

100 قلم

13,000,000 ریال بدون مالیات.

اطلاعات بیشتر

اين نسخه شامل کليه امکانات کد (71052) به انضمام :تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت ، امکان انتخاب مبناي شمارش بر اساس : آخرين شمارش ، متوسط شمارش ها ، نزديکترين شمارش به موجودي ، شمارش با بيشترين تکرار ، بزرگترين شمارش ، کوچکترين شمارش ، نمايش شمارش هاي قبلي و يا پنهان کردن آن در دفعات شمارش ، افزودن کالاها به صورت دستي و يا اتوماتيک به ليست کالاهاي انبار گرداني ، روش قيمت گذاري FIFOو LIFO و شناسايي ويژه، درج تکراري سطر سند انبار در تعريف اسناد انبار ، تعريف مشخصات تکميلي اشخاص، تعريف واحد جايگزين، تعريف كالاي جايگزين ، تعريف ويژگيهاي كالا و ايجاد كلاس كالا و تعريف كالا با استفاده از كلاس بصورت دستي و اتوماتيك   ، تعريف و تخصيص ويژگي هاي قيمت ناپذير (توليد نام کالا)، طراحي گزارشات ، ويرايش اسناد انبار، تنظيم رخدادهاي خاص در ساعات و روزهاي سال و يادآوري اتوماتيک توسط نرم افزار و … ، تخصيص نوع انبار به انواع انبارهاي تعريف شده از قبل (تعريف انواع انبار شامل انبار مواد اوليه ، انبار ضايعات و…) ، تعريف انواع اسناد انبار ، تعريف اسناد غير کنترلي (در موجودي و کاردکس کالا تاثير ندارند مثل سفارش ) ، تغيير کليه عناوين موجود در فرمهاي اسناد انبار وابسته به نوع سند انبار ، کنترل موجودي منفي در انبارها ،  تعريف موءلفه براي واحدهايي از جنس ساير موارد ، تعريف موءلفه از جنس صحيح و يا اعشاري ، تعريف واحد جايگزين با استفاده از ارتباط مولفه هاي واحد جايگزين با مولفه واحد اصلي ، تعريف گروه ويژگي ها و تخصيص ويژگي ها به هر گروه از ويژگي ها ، تعريف  اسناد وابسته براي هر يک از انواع اسناد انبار ، تعريف گروه کالاهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حساب و انبار براي اسناد انبار به صورت ثابت ، ثبت اسناد وابسته براي اسنادي که اسناد وابسته دارند ، وجود شماره دستي ، شماره عطف ، امكان گزارشگيري از شماره دستي ، شماره عطف ، شماره قرار داد ، شماره بارنامه در اسناد انبار،

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

انبار تعدادی-ریالی جامع (تک کاربره)_کد 72054

انبار تعدادی-ریالی جامع (تک کاربره)_کد 72054

اين نسخه شامل کليه امکانات کد (71052) به انضمام :تجميع سطرهاي تکراري در اسناد انبار ، تعريف صدور سند مشابه براي اسناد انبار، تعريف اسناد يادداشت براي انواع اسناد انبار ، تعريف انبارهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، تعريف طرف حسابهاي مورد پذيرش براي انواع اسناد انبار ، توليد شماره سند اتوماتيک بر اساس نوع سند و انبار انتخاب شده ، ثبت سند انبار در وضعيت يادداشت