نماد اعتماد الکترونیکی

شرکت اندیشه نوین بارثاوا (سهامی خاص) از سال 1385 با هدف ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت کسب و کار تاسیس گردید.

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ؛ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺠﺮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﯾﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮده و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي آﯾﻨﺪه اي روﺷﻦ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

محصولات و خدمات اندیشه نوین:

نرم افزار های مالی و اداری برای کسب و کارهای کوچک (هلو)

نرم افزارهای مالی و اداری برای کسب و کارهای متوسط (اسپاد)

نرم افزارهای مالی و اداری برای کسب و کارهای بزرگ (پیوست)

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان اوج

نرم افزار مرکز تماس اوج

طراحی سایت

فروشگاه اینترنتی

بهینه سازی سایت

میل سرور اختصاصی

تجهیزات سخت افزاری

سیستم مدیریت آموزشگاه

سیستم مدیریت حمل و نقل